Menu
مردم شناسی

کردها از تبار ایرانی و بخش اصلی بازماندگان قوم ایرانی ماد هستند. مادهای آریایی پس از ورود به زاگرس...

اوقات شرعی
آب و هوا