+ 0 -
ADA
سامانه شفافیت
technology

شفافیت سریع ترین، کم هزینه ترین، ساده ترین، مبنایی ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد)هم در پیشگیری و هم کشف جرم(، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته ساالری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض های ناروا در نظام جلوگیری کرد.به همین جهت، سازمان فناوری اطالعات با همکاری سازمان غیردولتی شفافیت برای ایران اقدام به تاسیس کمیته شفافیت نموده است .پورتال شفافیت، اولین اقدام این استانداری در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد .

 

اسناد مالی


املاک و دارایی های غیرمنقول

آمار و اطلاعات عملکرد اجرایی

قوانین و مصوبات

مجوزهای صادره
1.     مجوز ایجاد بخش دشت ذهاب در شهرستان سرپل ذهاب 2. مجوز ایجاد بخش باوله در شهرستان سنقروکلیایی

×     صدور مجوز براي تصويربرداري هوايي توسط ريزپرنده ­ها ×     صدور مجوز انجام تيراندازي نيروهاي نظامي و امنيتي جهت اجراي مانور ×     تعليق محروميت­...

برنامه های توسعه /برنامه های راهبردی

فرایند استخدام، تخصیص پست و ارتقاء

مجامع

پژوهش ها

مدیران دستگاه


انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها


اوقات شرعی
آب و هوا