نسخه آزمایشی
Menuمشوق های جدید بخش کشاورزی در استان کرمانشاه

ردیف

عنوان مشوق

ماده قانونی مربوطه

1

واگذاری اراضی منابع ملی به طرح های کشاورزی و صنایع تبدیلی و غیر کشاورزی

دستور ریاست سازمان در زمینه تسریع در بررسی طرح براساس دستورالعمل و ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی 2626/020 مورخ 3/2/87

2

کاهش زمان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دستور ریاست سازمان در زمینه تسریع در بررسی طرح براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1385

3

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی محصولات تولیدی قابل صدور بخش کشاورزی به خارج از کشور

استفاده از مزایای ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/81

4

معافیت طرح های کشاورزی و صنایع مرتبط با کشاورزی از پرداخت سهم بیمه کارفرما،عوارض و مالیات

استفاده از مزایای ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/81

5

صدور مجوزهای لازم در حداقل زمان

اصل 44 قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

6

برخورداری از معافیت گمرکی ملزومات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز طرح های کشاورزی

ماده واحده قانون معافیت گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات کشاورزی مصوب 5/7/1385

7

حمایت مالی و معرفی مجریان جهت دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی

تسریع در کاهش فرآیند بررسی طرح ها با تشکیل میز مشترک با بانک عامل

8

تهیه کتابچه و سی دی (پکیج) اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل مطالعه و زیرساخت جهت واگذاری به سرمایه گذاران و فارغ التحصیلان

ارائه به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

9

ارائه مشاوره رایگان به سرمایه گذاران برای انتخاب نوع فعالیت،محل اجرای طرح و کسب مجوز فعالیت ،ارائه اطلاعات کارشناسی و نظارت فنی رایگان بر اجرای طرح و راهنمایی ذر زمینه بازاریابی و زمینه های فروش محصول

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی